Firmaların finansal problemlerle karşılaşmasının nedenlerini; yönetim sisteminin yetersizliği ve etkin olmaması, işletme sermayesinin yetersiz oluşu, borç ve alacak vadelerindeki uyumsuzluk, plansız hızlı büyüme, rekabette yetersiz kalınması, atıl kalan üretim kapasitesi, satış hedeflerine ulaşamamak, firma içi kontrol yetersizliği ve likidite yetersizliği olarak gösterebiliriz. Firmalar belirtilen nedenlerle nakit akışlarını iyi planlayamaz ve cari yükümlülüklerini karşılayamaz hale gelirse borç ödeyememe, temerrüt, iflas erteleme, iflas ve tasfiye süreçleri ile karşılaşabilirlar.

 

GBM;  firmaların yönetim şekilleri, operasyonları ve finansal gelişmeleri ile ilgili süreçlerin gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve gerekirse yeniden düzenlenmesi konusunda hizmet vermektedir. GBM, danışmanlık hizmeti verdiği firmaların gelişimi veya meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için gerektiğinde dışarıdan kaynak kullanarak değişime yönelik öneri ve çözüm üretmektedir. Firmaların içerisine girebileceği idari ve/veya mali problemlerin çözümüne dönük danışmanlık hizmetlerimizi yönetsel ve finansal danışmanlık başlıkları altında toplayabiliriz.

 

Yönetsel danışmanlık kavramı içerisinde en önemli uygulamayı yeniden yapılandırma olarak gösterebilir ve planlamanın bunun üzerinde yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Yeniden yapılandırmanın hedefini şirketin mali problemlerini çözüme kavuşturmayı, içine girdiği finansal darboğazdan şirketi çıkartmak şeklinde açıklayabiliriz. Yeniden yapılandırma süreci, şirketin itibarının ve piyasa güveninin her şekilde tam olarak tesis edilmesine kadar devam ettirilmelidir.

 

Yeniden yapılandırmanın şirket bünyesine uygunluğunun sağlanmasında dikkate alınması gereken unsurlar; firmanın bulunduğu sektör/sektörler, yönetim yapısı, büyüklüğü ve varlık durumu, ortaklık yapısı, sermaye yapısı, finansal problemlerin cinsi ve ölçeği ile çözüm süresi olarak özetlenebilir.

 

GBM, ilk aşamada firmaların yeniden yapılandırılması konusunda formüller geliştirilmesinde ve uygulanma sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

GBM Yönetsel Danışmanlık Hizmetleri :

 

– Varlıkların ve Borçların Yeniden Yapılandırılması
– Borçların Vadelerinin Uzatılması
– Mevcut Borcun/Tahvilin Hisse Senediyle Değiştirilmesi. Borç – Özsermaye Takası
– Alacaklıların Yapılacak Anlaşma Gereği Alacaklarından Kısmen Vazgeçmesi
– Firmanın Bir Başka Şirkete Borçları Ve Alacakları İle Devredilmesi
– Tüzel Kişiliğin Kaldırılarak Yeni Bir Tüzel Kişilikte Birleştirilmesi. Konsolidasyona  Gidilmesi
– Firma Aktifindeki Varlıkların Mülkiyetinin Devredilmesi. Varlıkların Bir Bütün Olarak Satışı
– Aktifteki Varlıkların Kısmi Olarak Satışı
– Sermayeye Yeterliliğinini Sağlamak Amacıyla Yeniden Yapılandırma
– Firma Varlıklarının Tamamının İştirak Hisseleri Karşılığı Devredilmesi. Tam Bölünme
– Firma Varlıklarının Bir Bölümünü İştirak Hisseleri Karşılığı Devredilmesi. Kısmi Bölünme

– Firma Hisselerinin Halka Arzı
– Barter Sistemi Yapılandırılması ve Uygulanması


Copyright GBM 2017 ( GBM Türk Barter International A.Ş. Kuruluşudur )